LIMAGRAIN – Unul din cei mai mari producători de porumb siloz din Europa!

Porumb – LG Nutriție Animală (LGAN)

TEHNOLOGIA PORUMBULUI SILOZ

Porumbul siloz este considerat “pășunea de iarnă” a animalelor și furajul de bază al vacilor de lapte, iar folosirea lui constituie cel mai eficient mod de hrănire a animalelor în perioada de stabulație, având un grad foarte ridicat de consumabilitate. Porumbul produce un nutreț cu costuri de producție reduse, ca urmare a producțiilor mari obținute la hectar, volumului redus de lucrări de întreținere și posibilități de mecanizare totală a culturii, contribuind astfel la obținerea de produse animaliere ieftine. Însilozarea este o metodă biologică de conservare a plantelor, la baza căreia se află fermentația acido-lactică. Formarea cantității optime de acid lactic în siloz are loc în cazul când plantele inițiale conțin minimul necesar de zahăr ca sursă de bază pentru dezvoltarea fermentării dorite. Temperatura optimă pentru dezvoltarea grupei dorite de bacterii acido-lactice oscilează în limitele 25 – 30˚C. Prin multiple experiențe şi practică îndelungată, s-a constatat că mărunțirea masei destinate pentru însilozare este unul din factorii esențiali, care influențează asupra procesului dat, contribuind la căpătarea silozului de calitate. Cu părere de rău, gradului de mărunțire a materiei prime, nu i se acordă în multe cazuri atenția cuvenită, ceea ce duce la pierderi esențiale în procesul de însilozare a plantelor de porumb în segmente mari. Dimensiunea tocăturii de siloz trebuie definită în funcție de SU* la recoltare. Masa pusă la însilozare, mai cu seamă cea cu umiditatea scăzută, se tasează greu şi în rezultat se creeză condiții care contribuie la supraîncălzire şi înrăutățirea calității silozului. Așezarea îndesată a masei bine mărunțite creeză condiții prielnice pentru procesul rece a însilozării, iar așezarea masei prost mărunțite şi tasate nesatisfăcător duce la pierderi a substanțelor, precum şi la scăderea bruscă a digestibilității. Silozul mărunțit rău, tasat şi prin urmare supraîncălzit are o culoare cafenie și miros de pâine coaptă. Gradul de mărunțire are o însemnătate esențială şi la ingerarea silozului de către animale, deoarece fracțiile lui cele mai mari rămân neutilizate în formă de deșeuri și nu se recomandă, chiar trebuie evitată, dimensiunea mai mare de 20 mm a tocăturii de siloz, ideal este ca în procent de 90% să avem dimensiunea de 10 mm a tocăturii de siloz și boabele de porumb neapărat să fie zdrobite. De asemenea, umiditatea masei preconizate pentru însilozare este un factor esențial care determină intensitatea proceselor microbiologice şi biochimice, mărimea pierderilor substanțelor nutritive, calitatea şi valoarea nutritivă a silozului.

În numeroase cercetări, a fost stabilit că umiditatea optimă a masei de porumb trebuie să constituie 65 – 70% (30 – 35% SU*), asigurând dezvoltarea cea mai prielnică a fermentației acido-lactice şi contribuind la obținerea silozului cu valori nutritive şi biologic active. Masa preconizată pentru însilozare trebuie tăiată şi mărunțită cu ajutorul combinei (nerecomandat recoltarea cu combine fără zdrobitoare de boabe), apoi transportată spre depozitare. În capacitățile prealabil pregătite (curățate și dezinfectate), masa verde este așezată în straturi cu grosimea de 20 – 30 cm pe toată suprafața construcției, iar dacă capacitatea este destul de lungă – începând de la un oarecare capăt al ei. Tasarea materiei prime se efectuează minuțios, începând cu primul strat așezat până la terminarea procesului de însilozare în capacitatea dată. Este necesar de menționat că masa îndesată nesatisfăcător se încălzește şi „arde”, astfel scade calitatea silozului și digestibilitatea lui. Presarea masei trebuie îmbinată cu repartizarea ei uniformă în capacitatea silozului. Mai minuțios, trebuie presată masa care se află lângă pereți şi în colțurile capacității – locurile unde masa se tasează mai greu. În tranșee, masa preconizată însilozării este îndesată cu tractoare grele cu roți cu lățime de maximum 600 – 700 mm și +1 bar presiune în roți. O condiție esențială care contribuie la obținerea silozului calitativ şi la scăderea pierderilor substanțelor nutritive şi biologic active a materiei prime însilozabile este depozitarea ei rapidă în capacitate. Trebuie ajuns prin tasare la o valoare de 220 kg SU*/1mᵌ, de exemplu la un conținut de 32% SU* – 9% din volumul silozului este aer care trebuie eliminat prin tasare, iar la un conținut de 40% SU* – volumul de aer din volumul silozului este de 29% care trebuie eliminat prin tasare. Atenție deci la momentul de recoltare! Întârzierea depozitării şi presarea slabă contribuie neapărat la aceea că masa inițială se încălzește, iar dacă se admit întreruperi în procesul de umplere a capacității mai mult de o zi, straturile de la suprafață se alterează. Umplerea fiecărei capacități trebuie efectuată în timp de 2-3 zile, maximum 4 şi nu mai mult. Masa verde se așază în capacități, de regulă mai sus decât pereții, aproximativ cu 0,5 – 1 m în formă ovală, bine îndesată şi cu marginile în pantă. Izolarea masei însilozabile şi a silozului de aerul atmosferic este condiția hotărâtoare pentru obținerea silozului de calitate înaltă şi minimizarea pierderilor, deoarece procesul însilozării este unul anaerobic. Acoperirea silozului trebuie să fie impermeabilă pentru aer şi apă, să izoleze bine masa de ger şi căldură. În silozul neacoperit sau rău acoperit se petrece aerarea, adâncimea căreia poate ajunge la 1,5 m. Pătrunderea aerului în siloz condiționează supraîncălzirea, mucegăirea şi putrefacția lui, mai cu seamă dacă masa este prost mărunțită şi slab tasată. Practica a demonstrat că cea mai utilă pentru acoperirea silozului este pelicula de polietilenă cu grosimea nu mai mică de 0,15 mm şi lățimea mai mare de 4 m.p., mai nou sunt folii cu caracteristici mult mai bune, care nu permit pătrunderea oxigenului. Deasupra acestei pelicule se așterne o altă folie de culoare neagră pe de o parte şi albă de cealaltă. Această peliculă se așterne cu partea de culoare albă în sus cu scopul de a reflecta razele solare şi de a proteja silozul de la o încălzire excesivă. Deasupra peliculei de polietilenă se aşează uniform anvelope de automobile, sau în cel mai rău caz, un strat de pământ cu grosimea de 10 – 15 cm. Cheltuielile legate de acoperirea capacității pentru siloz se recuperează de 3 – 4 ori din contul calității şi a nutrețului păstrat suplimentar. Timpul de așteptare este de 3-5 săptămâni și respectarea acestui termen este important. La furajare, trebuie să avem un conținut de amidon cât mai aproape de 25% din furaj. Pe parcursul însilozării este necesar de urmărit ca masa însilozată să nu fie impurificată cu pământ, deoarece împreună cu el în siloz nimeresc bacteriile butirice şi de putrefacție, care sunt dăunătoare procesului de fermentație acido-lactic. Silozul obținut în astfel de condiții conține în proporții mari acid butiric, are miros neplăcut, gust alcaliu şi foarte prost este consumat de către animale.

ZONAREA ECOLOGICĂ

Se cultivă în mai toate zonele ecologice, dar foarte favorabile sunt zonele irigate din Câmpia Dunării, Dobrogea, sudul Moldovei și Câmpia Banatului, pe solurile de tip cernoziom, bălan de stepă, brun roșcate de pădure și aluvionare. La noi în țară se cultivă atât în cultură principală, cât şi în cultură dublă după alte plante care eliberează devreme terenul. În zonele de câmpie, se cultivă hibrizi tardivi şi semi-tardivi, cu potențial de producție ridicat, iar în zonele colinare se cultivă hibrizi timpurii şi semi-timpurii. Porumbul pentru siloz are cerințe mai mari pentru apă şi substanțe nutritive din sol, față de porumbul pentru boabe, deoarece densitatea este mai mare, iar producțiile cele mai mari se obțin după prășitoare, fertilizate cu gunoi de grajd, după leguminoase sau pe terenuri desțelenite.

LOCUL ÎN ASOLAMENT

Ca plante premergătoare se recomandă cerealele de toamnă și culturile perene, mai puțin sfecla de zahăr.

HIBRIZII

În cultură se preferă hibrizii precoci (35 – 40%) din suprafață și hibrizii târzii (60 – 65%). Spre exemplu, se poate semăna 35% LG 31.479 și 65 % LG 31.558 pentru ca la recoltare conținutul de S.U. sa fie la amândoi hibrizii la valoarea optima în momentul recoltării. Daca avem suprafețe mai mari la hibrizii LGNA, datorită conținutului mai scăzut de lignină (ADL 2,35 %), fermierul poate efectua recoltarea într-un interval de timp mai mărit, fără a se schimba conținutul de lignină.

PREGĂTIREA TERENULUI

Porumbul reacționează foarte bine la fertilizarea cu gunoi de grajd și moderat la îngrășămintele cu azot, fosfor și potasiu. Ca lucrări ale solului, se recomandă nivelarea terenului, arătura la începutul sezonului rece și pregătirea terenului în vederea semănatului cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți.

SEMĂNATUL

Semănatul are loc în luna Aprilie – Mai cu densități de 70.000 – 85.000 plante recoltabile/ha pe teren neirigat și peste 85.000 plante recoltabile/ha pe teren irigat, la distanță de 70 cm între rânduri.

ÎNGRIJIREA CULTURII

Cultura de porumb siloz nu necesită altă tehnologie de îngrijire fiind similară tehnologiei pentru boabe.

Îngrijirea culturii constă în 2 – 3 udări, combaterea buruienilor, a bolilor și a dăunătorilor.

RECOLTAREA

Recoltarea se face când porumbul a acumulat o masă vegetală maximă în faza de lapte ceară a boabelor (conținut de 30 – 35 % substanță uscată) cu mașini specializate. Momentul recoltării este un factor foarte important și trebuie luat în considerare în funcție de conținutului de amidon al boabelor de porumb. Digestibilitatea silozului din rația de furajare (TMR), fiind influențat în foarte mare măsura de conținutul de S.U. (de exemplu, la o valoare de 42 % S.U. în momentul recoltării, digestibilitatea silozului scade signifiant de mult, astfel încât să influențeze în mod negativ producția de lapte). De asemenea este un lucru foarte important ca recoltarea sa fie făcută cu combine de însilozare cu zdrobitor de boabe care trebuie să fragmenteze boabele de porumb la dimensiunea  maxima de 4,75 mm, cunoscut fiind faptul că din fragmentele de boabe de porumb cu dimensiuni peste această valoare, amidonul nu este valorificat in mod corespunzător, pentru descompunerea amidonului în rumen. Pentru a avea o imagine clară putem folosi un indice numit *CSPS care se referă la procentajul conținutului de amidon în fragmentele cu dimensiuni sub 4,75 mm deci indicele CSPS înseamnă conținutul de amidon din fragmentele de boabe de porumb care trec prin sita de 4,75 mm raportat la conținutul de amidon din 100% fragmente boabe de porumb zdrobite. Aceasta valoare CSPS în mod ideal, ar fi de peste 70% dar valorile de 65-70% sunt considerate valori optime, cele de 50 -65 % sunt considerate valori acceptabile, iar valorile de sub 50% înseamnă ca fragmentele de boabe de porumb zdrobite au dimensiuni necorespunzătoare (peste 5 mm). Pierderile generate de zdrobirea necorespunzătoare a boabelor de porumb la recoltare, în cazul unei ferme de vaci de lapte, de 500 capete, în decurs de un an, pot ajunge la o valoarea de 100 tone porumb boabe STAS.

PRODUCȚIA

Producția poate atinge 70-80 t/ha masă verde în condiții de irigare și 45 – 50 t/ha pe teren neirigat.

CE ESTE DINAG?

DINAG este o unitate de măsură a digestibilității lansată de către compania Limagrain și reprezintă digestibilitatea materiei organice din plantă fără amidon și zaharurile solubile. Standardul la DINAG este cuprins între 48 – 62. DINAG-ul este o caracteristică care măsoară calitatea fibrelor, valoarea DINAG a hibrizilor LG NA fiind mai mare cu 2 puncte decât a hibrizilor competitori. Daca valoarea DINAG este mai mică de 48, fibrele sunt greu digestibile, sursa de energie fiind din amidon. Recomandarea în acest caz fiind de a completa furajul cu alte surse de fibre. În cazul hibrizilor de porumb LGNA, valoarea DINAG este de peste 52. Fibrele din silozul de porumb sunt digestibile, deci sursa de energie care provine din amidon si fibre este echilibrată. Nu este necesară completarea furajelor cu alte surse, furajarea fiind mai ușoară și economică pentru fermier.

Recomandări:

 • programați din timp recoltarea!
  • efectuați controale pentru a afla dimensiunile tocăturii la recoltare!
  • eliminarea aerului din siloz, tasați bine!
  • atenție la dimensiunea boabelor zdrobite !
  • acoperiți silozul imediat după recoltare și tasare!
  • silozul rămâne închis minim 3-4 săptămâni!
  • efectuați analize pentru o furajare cât mai bună!
  • consultați-vă cu specialiști din domeniu si cu colegi cu experiență!
  • o atenție sporită la normele de protecția muncii în fermă!

Legendă:

*substanță uscată – S.U.; rația de furajare – *TMR (Total Mixed Ratio); conținut lignină – *ADL; digestibilitatea fibrelor – DINAG; fibre neutral detergente – NDF; fibre acid detergente – ADF; procentajul conținutului de amidon în fragmentele cu dimensiuni sub 4,75 mm – *CSPS. 

Limagrain România are în portofoliu 3 hibrizi de porumb nutriție animală: LG 31.479, AAPOTHEOZ și LG 31.558.

LG 31.479 este un hibrid tardiv, simplu, cu bob dentat, cu plante de talie înaltă și cu inserția știuletelui medie spre înaltă. Are un aparat foliar foarte bogat, un stay green bun și conținut foarte bun în amidon: 32 – 35% și fibre. Are toleranță foarte bună la Fuzarioză pe știulete și pe tulpină, toleranță bună la Ustilago (tăciune) și toleranță bună în condiții secetoase. Valoarea indicelui ADL rezultat din analize pentru acest hibrid este de 2,34; indicele NDF având valori între 41,1 și 41,3, iar conținutul de amidon între 28,9 și 29,9 (din surse proprii de analize).

AAPOTHEOZ este un hibrid tardiv, simplu, cu bob dentat, cu plante de talie medie spre înaltă și cu inserţie joasă a știuletelui. Are un stay green foarte bun, conținut foarte bun în amidon: 33% și potențial foarte bun de producție în condiții intensive. De asemenea, are toleranță foarte bună la boli, precum Ustilago și Fuzarioză. Valoarea indicelui ADL rezultat din analize este de 2,32; indicele NDF cu valori între 40,1 si 41,4; conținutul de amidon cu valori între 28,8 și 30 (media a mai multor analize).

LG 31.558 este un hibrid tardiv, simplu, cu bob dentat, cu plante de talie înaltă și cu inserție înaltă a știuletelui. Are un aparat foliar foarte bine dezvoltat, un stay green bun și conținut bun în amidon: 31-33%. Are toleranță foarte bună la Fuzarioză de știulete și toleranță medie la condițiile secetoase. Este un hibrid cu calități superioare pentru producerea de siloz, o combinație foarte bună între conținutul în amidon al boabelor și digestibilitatea fibrelor. Valoare medie a indicelui ADL  este de 2,32; NDF cu valori între 41,1 și 41,5 ; conținut de  amidon cuprins între 28,9 si 31,4 (din surse proprii de analize).

PASIUNEA PENTRU AGRICULTURA NU SE OPREȘTE NICIODATĂ !

Pentru cei interesați de oferta comercială îi invităm să contacteze echipa comercială Limagrain!

Fii la curent cu cele mai noi știri, vizitează website-ul: www.lgseeds.ro