Abordări ale dinamicii sectoarelor de creștere a ovinelor și caprinelor

oicapre

Autori:

Dr. Ec Ancuța Marin

Dr. Ing. Rodica Chetroiu

Ing. Lidia Iurchevici

Sectoarele de creştere a ovinelor și caprinelor tind să redevină domenii cu importanță majoră pentru economia naţională, constituind chiar un factor de dezvoltare economică, în special pentru zonele rurale.

În vederea desfășurării unei activități eficiente şi competitive, exploataţiile zootehnice trebuie să urmărească atât eficienţa tehnică, respectiv rezultatul fizic pe unitatea de sursă a efectului, cât şi eficienţa economică a activității și să se înscrie în tendinţele privind promovarea factorilor calitativi, din rândul cărora fac parte aplicarea tehnologiilor moderne şi informatizarea.

În toate ţările lumii, datorită sporirii accelerate a populaţiei umane, se apelează la valorificarea cât mai eficientă a resurselor animaliere, aplicându-se tehnologii cât mai eficiente de creştere şi exploatare a animalelor de interes zootehnic. Integrarea pe plan european a sectorului agroalimentar românesc are loc numai în condiţii de competitivitate a produselor într-un mediu concurenţial. De aceea, este necesar ca sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei de lapte şi carne să aibă loc în condiţiile cunoaşterii informaţiilor necesare desfăşurării unei activităţi profitabile de producţie, prin aplicarea unor programe informatice la nivel de fermă.

Proiectul ADER 24.1.2”Cercetări privind eficiența economică a creșterii ovinelor, caprinelor, taurinelor de lapte, de carne și a bubalinelor”, pe care ICEADR îl elaborează în perioada 2019-2022, urmăreşte elaborarea studiilor și analizelor pentru fundamentarea deciziilor sectoriale privind sprijinul exploatațiilor aflate în dificultate și implementarea politicilor agricole comune, care vor avea la bază studii de caz pe specii. În cadrul acestora, se va realiza analiza tehnologiilor de producţie în exploatațiile de ovine, caprine, taurine și bubaline, pe direcții de specializare lapte/carne; determinarea consumurilor de resurse tehnologice în exploatațiile de ovine, caprine, taurine și bubaline; realizarea produsului informatic destinat analizei eficienței economice pentru ovine, caprine, taurine, bubaline. Prin proiect, va avea loc implementarea unor modele de analiză economico-financiară în cadrul sistemului informatic, fapt care determină posibilitatea alegerii variantei optime în ramura specifică de activitate şi asigură o corelare mai judicioasă a obiectivelor cu resursele.

Proiectul se încadrează în Obiectivul general ADER – ”Dezvoltarea capacității administrative, a administrației centrale și locale, a agenților economici de a elabora și implementa politici publice, strategii și programe la nivel național și regional în domeniul asigurării securității alimentare naționale și a atingerii obiectivelor strategice Europa 2020” și în cel specific – ”Elaborarea studiilor și analizelor pentru fundamentarea deciziilor sectoriale și implementarea politicilor agricole comune”.

Din perspectiva dinamicii regionale a producției de lapte din sectorul ovine-caprine, după cum reiese din graficul 1, în perioada 2010-2018, în Regiunea de Sud – Est s-au înregistrat cele mai mari producții de lapte de oaie și capră, acestea variind între 1.096 și 1.269 mii hectolitri. Pe locul doi de situează Regiune Centru, unde s-au înregistrat producții ce au variat între 1.047 și 1.183 mii hectolitri de lapte de oaie și de capră. Cum era firesc, pe ultimul loc se situează Regiunea București-Ilfov cu producții de lapte de oaie și capră ce au variat între 28 mii și 42 mii hectolitri.

Indicatorul privind ritmul mediu anual a avut valori negative în regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia și a fost pozitiv în regiunile Nord-Est, Vest și București-Ilfov. Coeficientul de variație a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunea București-Ilfov (0,11), cele mai scăzute fiind în Nord-Est și Muntenia (0,03).

Ritmul mediu de creștere înregistrat în perioada 2010-2018 a fost de -0,1375%,  cu o medie a perioadei de 779,625 mii hectolitri la nivel de țară si un coeficient de variație mic, de 0,05%, astfel că media este semnificativă.

Din perspectiva indicatorilor statistici ai producțiilor de lapte, sectorul ovine/caprine se află într-o dinamică favorabilă, însă indică necesitatea ridicării nivelelor de producție, pentru asigurarea parametrilor de eficiență în ferme.